• Vanaf € 95 per maand verzorgt De Administratiekamer uw complete boekhouding
  • Outsourcen

Overeenkomsten en verschillen tussen BrightNL en het FNV-ZZP pensioenfonds

Bron: BrightNL(26-08-2014)

De Administratiekamer vindt het positief dat er twee oplossingen voor zelfstandigen (zzp'ers) komen. Zo’n twee miljoen Nederlanders moeten of willen namelijk zelfstandig hun pensioen regelen. Deze groep is dusdanig groot - en groeiend - dat er ruimte is voor concurrentie op deze markt. Sommige zzp'ers zullen zich thuisvoelen bij belangenbehartigers als FNV Zelfstandigen, FNV Bouw, PZO en ZZP Nederland, terwijl anderen zich liever zullen aansluiten bij een initiatief zoals BrightNL, dat door zelfstandigen zelf is opgestart en door zelfstandigen wordt geleid.

Met dit document, opgesteld door BrightNL, willen we u duidelijk maken wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen beide oplossingen. Op dit moment zijn nog niet alle details van het FNV-ZZP pensioenfonds bekend. De informatie in dit document is gebaseerd op uitlatingen in de media en gesprekken die BrightNL had met mensen van ZZP Nederland, PZO, FNV Zelfstandigen en Loyalis. Van een aantal aspecten kunnen we enkele essentiële verschillen benoemen. Naarmate er meer duidelijk wordt, zullen we dit document updaten.

De overeenkomsten 

In beide regelingen zijn deelnemers, zoals zzp'ers, (binnen het wettelijk kader) flexibel in hun inleg en de te kiezen pensioendatum. In beide gevallen gaat het om een individuele pensioenrekening en wordt er collectief belegd in een zogenoemd Lifecycle fonds. Dit is een fonds waarbij het risico voor de deelnemer richting pensioendatum wordt afgebouwd. Het pensioen blijft van de deelnemer en bij overlijden gaat het opgebouwde kapitaal naar de nabestaanden.

In beide regelingen betreft het vrijwillig, individueel aanvullend ('derde pijler') pensioen en voor beide regelingen zullen dan ook dezelfde (wettelijke) regels gelden die hierop van toepassing zijn. Dit geldt voor bestaande regels (zoals de maximale hoogte van het in te leggen bedrag, bepaald door de jaar- en reserveringsruimte), maar ook voor enkele op stapel staande wetswijzigingen.

Welke wijzigingen zijn te verwachten? In een brief aan de Tweede Kamer zeggen staatssecretarissen Klijnsma en Weekers toe dat – binnen zekere grenzen - pensioenvermogen in de derde pijler veilig zal worden gesteld, zodat dit bij een beroep op de bijstand niet aangesproken hoeft te worden. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om derde pijler pensioen op te nemen in geval van arbeidsongeschiktheid. Deze toezeggingen zullen echter nog formeel moeten worden omgezet in wetgeving die zowel de Eerste als Tweede Kamer nog moeten goedkeuren.

De verschillen

BrightNL: BrightNL is geen ‘pensioenfonds voor ZZP’ers’ zoals sommige media abusievelijk gemeld hebben. Zij bieden een pensioenregeling voor zelfstandigen. Onder zelfstandigen verstaan ze iedereen die zelfstandig zijn of haar pensioen moet regelen: ZZP’ers, freelancers, DGA’s en mensen in loondienst zonder pensioenregeling. BrightNL is met name aantrekkelijk voor mensen die jaarlijks minimaal 2.000 euro voor hun pensioen opzij willen zetten.

FNV-ZZP: Gepositioneerd als Pensioenfonds voor ZZP’ers. Voor ZZP’ers uit alle inkomensgroepen.

Kosten / verdienmodel
BrightNL: Rekent een vaste vergoeding voor administratie en vermogensbeheer. Dus onafhankelijk van de hoogte van het vermogen betaalt iedere klant hiervoor hetzelfde. Daarnaast worden de variabele beleggingskosten aan de deelnemer doorberekend tegen kostprijs.

FNV-ZZP: Een vaste vergoeding voor administratie en een percentage van het vermogen van de deelnemer voor vermogensbeheer. Hierdoor betalen deelnemers die meer opbouwen meer aan kosten. Het is nog niet duidelijk welke (beleggings)kosten er additioneel uit het fonds onttrokken worden.

Eigendom en zeggenschap
BrightNL: BrightNL wordt eigendom van de deelnemers doordat iedere deelnemer mede-aandeelhouder wordt. Hierdoor heeft iedere deelnemer daadwerkelijk zeggenschap en deelt hij of zij mee in eventuele winst. Bij ongeveer 50.000 deelnemers hebben de deelnemers zelfs de meerderheid van de zeggenschap.

FNV-ZZP: Afgevaardigden van FNV Zelfstandigen, ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en PZO vormen het bestuur. Loyalis en Inadmin, beide onderdeel van APG, verzorgen de pensioenuitvoering. Het is mij niet bekend of en op welke manier deelnemers zeggenschap krijgen.

Beleggingsbeleid
BrightNL: Belegt zeer breed gespreid, via indextrackers (indexbeleggen). Toekomstvoorspellingen, beleggingsvisies en emoties spelen geen rol. Vele onderzoeken wijzen uit dat indexbeleggen, gemeten over een langere periode, uiteindelijk meer resultaat oplevert dan actief beleggen. Bovendien zijn de kosten van indexbeleggen veel lager dan bij actief beleggen. Deelnemers krijgen inzicht in alle beleggingen.

FNV-ZZP: Op dit moment nog niet bekend, maar APG belegt over het algemeen actief.

IT / Automatisering
BrightNL: Maakt gebruik van een modern SAAS (online) platform. Via een gebruiksvriendelijk portaal worden mutaties door de deelnemer zelf in gang gezet en direct verwerkt in de achterliggende administratie. Dit wordt ook wel ‘Straight Through Processing’ genoemd. Er wordt frequent gecommuniceerd met de deelnemers, zoals twee weken voordat we de periodieke inleg gaan incasseren. De deelnemer kan deze inleg op elk moment eenvoudig aanpassen. Dit kan zowel via laptop, tablet of mobiel.

FNV-ZZP: De administratie wordt gedaan door Inadmin. Hoe één en ander precies gaat werken is nog niet bekend.

Transparantie
BrightNL: Ze geven aan transparant te zijn over alles waarover ze transparant mogen zijn. Dit betekent: volledig inzicht in de gemaakte kosten, aantallen deelnemers, beleggingsbeleid, resultaten, beleggingskosten, beloningsbeleid, etc.

FNV-ZZP: onbekend.

Uitkeringsfase
BrightNL: Bij BrightNL is iedere deelnemer vrij te kiezen door welke instantie (bank, verzekeraar) hij/zij zijn/haar pensioen wil laten uitkeren en voor hoe lang. Dus levenslang of een kortere, van tevoren bepaalde periode, via hoog-laag constructie, etc. Mede afhankelijk van de wensen van onze deelnemers, gaan we in de toekomst wellicht ook de uitkeringsfase verzorgen.

FNV-ZZP: De uitkering wordt gedaan door Loyalis, onderdeel van APG. De deelnemer kan kiezen tussen 10, 15 of 20 jaar uitkering.

Organisatie en kosten
BrightNL: BrightNL is een kleine (‘lean’) organisatie zonder veel overhead. Zij houden de kosten laag. Ze betalen marktconforme salarissen en in het beloningsbeleid is vastgelegd dat bestuurders nooit meer kunnen verdienen dan de ‘Balkenende-norm’. Ze hebben geen dure kantoorruimte en doen niet aan dure reclamecampagnes. Ze werken nauw samen met professionele partners. Ze kunnen snel schakelen en op veranderingen inspelen.

FNV-ZZP: Uitvoerder APG is een grote organisatie met een kantoor aan de Zuid-As en waar de bestuurdersbeloningen soms meer dan € 500.000 per jaar zijn (bron: jaarverslag APG 2013).

Planning en timing
BrightNL: Op dit moment loopt de vergunningsaanvraag en is begonnen met de implementatie van het pensioenadministratiesysteem. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de eerste deelnemers zich dit jaar nog inschrijven. BrightNL adviseert iedereen die op de hoogte gehouden wil worden, zijn of haar gegevens op hun website achter te laten.

FNV-ZZP: Het doel is 1 januari 2015 de regeling te introduceren. Als je ook van deze ontwikkelingen op de hoogte wilt blijven kun je dat aangeven op www.startjezzppensioen.nl.

Contact

De Administratiekamer
Industrieweg-Oost 13a, 6662 NE Elst
Tel. 0481-848840
Email: info@de-administratiekamer.nl

Offerte knop

Actueel

Back to Top

Tarieven
Afbeelding administratie
Administratiekantoor

De Administratiekamer is een fris, dynamisch, transparant en persoonlijk administratiekantoor met een hoge mate van professionaliteit.

Lees meer >>

Afbeelding administratie
Outsourcen administratie

Als flexibele financiële afdeling voegen we waarde toe aan onze klanten en werken zoveel mogelijk met een jaarplanning tegen vaste maandelijkse kosten.

Lees meer >>

Afbeelding administratie
Training voor startende zzp'er

Enkele malen per jaar laat De Administratiekamer Rinske Jansen, auteur van het boek 'Startersgids voor zzp'ers', de training 'Goed van Start!' verzorgen.

Lees meer >>